دسته: مقالات

آگوست 19
معیارهای گوش دادن اجتماع و KPIچطور و چگونه برای ردیابی کنیم

در مواقع بحران، مهم است که اطمینان حاصل کنید که تمام تصمیمات تجاری که می گیرید منجر به…

اکتبر 25
میلی ثانیه هایی که میلیونر می سازند

مطالعه ای در مورد چگونگی تأثیرگذاری بهبود سرعت سایت در تلفن همراه بر برندینگ برای…